Transport przesyłowy w Polsce

images (67)Transport o charakterze pozapasazerskim odbywający się za pomocą sieci rurociągów oraz linii energetycznych, transportujących energię elektryczna, jest w Polsce dość dobrze rozwinięty. Rurociągi w Polsce służą przede wszystkim do transportu ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wody. Najbardziej znane są dwa rurociągi: biegnący z Rosji do Niemiec rurociąg Przyjaźń, który przebiega przez Płock, oraz rurociąg biegnący z Gdańska także do Płocka. Rurociąg Przyjaźń łączy Syberię z Europą Środkową i jest największym systemem rurociągowym na świecie. Rurociąg powstał w roku 1964 i wychodząc poza granice Rosji, rozgałęzia się na dwie odnogi, które zaopatrują w ropę naftową z jednej strony Polskę i Niemcy, z drugiej natomiast – biegnąc przez Ukrainę i Słowację – Węgry i Czechy. Rurocia ten służyć miał pierwotnie do zaopatrywania w ropę naftową państw bloku komunistycznego, stad jego wymowna nazwa. Obecnie jest często wykozrystwyany przez Rosje jako element nacisku o charakterze politycznym i gospodarczym, co właściwie można określić nawet szantażem o charaketzre energetycznym. Za pomocą istniejących na terenie Polski sieci przesyłowych do transportu gazu ziemnego, dokonuje się również transportu z Rosji do państw Europy Zachodniej. Potrzeby krajowe w kwestii zaopatrzenia energetycznego są zaspokajane przez wewnętrzną energię, uzyskaną w ramach działalności elektrowni wodnych i cieplnych.

Read more

Czynniki wpływające na rozwój transportu w Polsce

images (4)Transport w Polsce odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Jest to taka gałąź gospodarcza, która kształtuje się w zależności od kilku czynników. Generalnie uważa się, ze warunki przyrodnicze oraz geopolityczne sprzyjają rozwojowi transportu w Polsce, pozytywnie na rozwój wpływają: przewaga terenów o charakterze nizinnym, która ułatwia budowę i eksploatację dróg samochodowych oraz sieci kolejowej, istotną rolę odgrywa tutaj również swobodny dostęp do Morza, oraz położenie Polski w centrum Europy. Mimo sprzyjających warunków, wydatki na rozwój sieci infrastruktury w Polsce są wciąż niewystarczające.

Transport samochdfowy, który dominuje w transporcie ogólnym w Polsce, jest zagrożony ze względu na niska jakość dróg, oraz zdecydowanie za niską ilość sieci dróg o charakterze dróg ekspreswocyh i autostrad. Ponadto bujnemu rozwojowi transportu samochodowego w Polsce zdecydowanie przeszkadzają takie kwestie, jak: dużą wypadkowość na polskich drogach, wysokie koszty transportu, a także niską wydajność, na co wpływa niewielka masa załadunkowa pojazdów przeznaczonych do transportu. Transport kolejowy w Polsce, choć również odgrywa znaczącą role w sensie udziału procentowego, obecnie jest w dużym kryzysie. Na jego obniżenie wpływa stosunkowo niska prędkość transportowa, co wynika nie tylko ze słabej jakości dróg kolejowych, ale także przestarzałego taboru.

Read more

Uwarunkowanie transportu w Polsce

images (68)Polska jest położona na ważnym i odgrywającym dużą rolę  w światowym transporcie szlaku komunikacyjnym. Drogi transportowe, prowadzące przez Polskę łączą między innymi Europę zachodnią z Europą Wschodnią, Europę z krajami Azji, oraz północ kontynentu z krajami lezącymi nad morzem Śródziemnym. Szczególnie istotne jest to, ze Polska z jednej strony bezpośrednio sąsiaduje z Europą Wschodnią, a z drugiej dysponuje dość znacznym dostępem do morza, które odgrywa również niebagatelną rolę w transporcie.

Transport w Polsce opiera się na kilku jego rodzajach. Przede wszystkim jest to transport kolejowy, samochodowy, morski, lotniczy, wodny śródlądowy, przesyłowy i rurociągowy. Siec komunikacyjna skąłdajaca się na sieć tranzytową dla transportu kolejowego i samochodowego jest nierównomiernie rozłożona na obszarze kraju, wyraźnie pokutuje tutaj podział Polski na dwa regiony: zachodni, który jest zdecydowanie bardziej rozwniety oraz wschodni, gdzie wciąż jest bardzo dużo do nadrobienia. Różnice te wynikają między innymi z uwarunkowań historycznych i pozostawania obszaru Polski w czasie zaborów pod różnymi rządami. Nie bez zanzcenia są tutaj zniszczenia wojenne, mające miejsce w czasie drugiej wojny światowej. Odbudowa linii kolejowych oraz ich modernizacja po zakończeniu działań wojennych była jednym z głównych zadań związanych z ogólną odbudową kraju.

Read more

Wymogi bezpieczeństwa przy realizacji transportu o charakterze masowym

pobrane (57)Po ataku a Word Trade Centem w Stanach Zjednoczonych w roku 2001, oblicze transportu uległo znacznej zmianie. Przede wszystkim wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa, głownie w ruchu samolotowym. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z samym pobytem na lotnisku, jak i procedur związanych z wejściem na pokład oraz samego lotu. Przede wszystkim pojawiły się wszędzie informacje o tym, aby zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju ładunki czy paczki, które nie miały włąsciclela, lub mogły się z jakichś powodów wydawać podejrzane. Służby bezpieczeństwa były i są zobowiązane do natychmiastowej reakcji po otrzymaniu takiego zgłoszenia.

Wcielone w zycie zostały procedury bardzo szczegółowo określające, co można a czego nie można wnosić na pokład samolotu. Dotyczyło to przede wszystkim bagażu podręcznego, a także różnego rodzaju napojów oraz jedzenia. Przez długi czas obowiązywał zakaz wnoszenia na pokład napojów, chyba ze przeznaczonych do konsumpcji przez dzieci. Często matka była zobowiązana do wypicia niewielkiej ilości płynu, w celu przekonania się o braku jego toksyczności. Obecnie na wielu lotniskach wprowadza się procedury związane ze skanowaniem lub prześwietlaniem podróżnych, co ma na celu wykrycie posiadania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Read more

Zagrożenia ze strony transportu dla społeczeństw

images (43)Transport niesie ze sobą wiele udogodnień dla społeczeństw, przede wszystkim tych rozwijających się, ale także tych, które osiągnęły już wysoki poziom rozwoju. Chodzi tutaj zarówno o rozwój gospodarczy, jak i społeczny. Transport umożliwia przemieszczanie się dóbr, usług, towarów, ale także umożliwia transport wszystkich tych zdolności i umiejtnosci osób, które biorą udział w transporcie. Jednak zwiększenie mobilności ludzkiej niesie ze sobą również zagrożenia bezpieczeństwa. Sroki transportu użytkowane sa do przemieszczania broni, groźnych technologii. Nie bez znaczenia jest wykorzystywanie środków transportów do próby osiągania celów politycznych, finansowych czy społecznych przez różnego rodzaju grupy czy organizacje o charakterze przestępczym.

Choć porwania środków transportu dla uzyskania okupu czy na przykład w celu uwolnienia kluczowych dla danej organizacji osób kluczowych, nie są już tak powszechne jak jeszcze w latach osiemdziesiątych, to na ich miejsce pojawiły się zagrożenia związane z międzynarodowym terroryzmem. Tragedia W Stanach Zjednoczonych, związana z porwaniem samolotów pasażerskich, połączona z atakiem na główne budynki kraju, była precedensem, i zupełnie zmieniła oblicze współczesnego transportu. Do aktów terrorystycznych wykorzystywane są również inne środki transportu miejskiego, jak wagony i całe linie metra, oraz komunikacja naziemna w postaci autobusów miejskich.

Read more

Dalsze zagrożenia związane z transportem

images (69)Transport jest niewątpliwie przyczyną rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i swiadomościwoego społeczeństw. ZA jego pomocą następuje wymiana dóbr, usług, poglądów i idei. Jednak transport może oznaczać także transport rzeczy zupełnie zbędnych i niewłaściwych. Wraz z rozwojem transportu i realizowania nowych podróży, przemieszczają się również różnego rodzaju zagrożenia, w postaci chorób, bakterii i wirusów. W tej chwili występująca ogromna moblinosć ludzi i towarów sprawia, że praktycznie każdy teren może być szybko osiągnięty jako cel podróży, wymiany handlowej czy jako docelowy obszar dostarczenie produktów czy usług.

Między innymi poprzez transport rozprzestrzeniła się tak zwana świńska grypa, i choć nie okazała się tak groźna, jak pierwotnie przewidywano, mobilność ludzka znacznie przyczyniła się do tego, ze liczba zachorowań rosła w sposób gwałtowny. Transport także umożliwia ekspansję różnych gatunków, obcych dla terenów, na których się on odbywa. W tej chwili nie jest to może już tak widoczne, jednak na przykład w czasie wielkich odkryć geograficznych, kiedy faktycznie odkrywano zupełnie nieznane lądy i środowiska, transportowanie egzotycznych gatunków roślin czy zwierząt było bardzo powszechną praktyką, często zagrażającą rodzimym gatunkom zarówno flory jak i fauny.

Read more